İNTERNET SİTESİ ÜYE VE ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

https://fethiyedays.com websitesi ( Fethiyedays ) tarafından işletilen ve yönetilen Platform’a kayıt olan Üyeler’e; bunlar dışında Ziyaretçiler’e, (ikisi birlikte Kullanıcılar ) Platform aracılığıyla sunulan hizmetler kapsamında herhangi bir şekilde Kullanıcılar’dan elde edilen ve/veya edilecek verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar ile verilerin işlenme şekilleri hakkında Kullanıcı’yı aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Tanımlar ve Genel Açıklamalar

Bu metinde;

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onayı,

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Metin: İşbu İnternet Sitesi Üye ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni’ni

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Clear Cut CLA | Gains In Bulk – Bodybuilder Supplements to Build Muscle, Burn Fat trenbolone acetate bodybuilder shawn rhoden’s cause of death and net worth revealed – todayheadline

Bu Metin’de büyük harfle kullanılan ve ayrıca burada tanımlanmayan terimler, Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki anlamlarını haiz olacaktır.

Fethiyedays, Kullanıcılar’a lişkin işlenen bilgilerin gizliliği, kullanılması ve ilgili diğer hususlarda bu Metni benimser.

Fethiyedays, verilerin gizliliğine önem verir ve bilgilerin saklanması konusunda şeffaf olmaya özen gösterir. Bu Metin, hangi tür verilerin toplandığını, bu verilerin nasıl kullanıldığı, gerekmesi halinde bu bilgilerin kimlerle paylaşıldığı, kişisel verilere ilişkin hakların neler olduğu ve bu hakların nasıl kullanılabileceğine yönelik aydınlatmayı ve Fethiyedays’in gizliliğe ilişkin benimsediği ilkeleri içerir.

Fethiyedays, kişisel verileri, internet siteleri, sosyal medya hesapları, e-posta, posta, call center, fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve bu Metin’de belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Kullanıcılar’a Platform aracılığıyla sunulan Hizmetler kapsamında ve herhangi bir şekilde Kullanıcılar’ın Platfom’u ziyaretleri sırasında Fethiyedays tarafından çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımına ilişkin daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz.

 1. İlgili Kişi, Veri Kategorileri ve Veri Türleri
Üye Kimlik Bilgisi Ad, soyad
İletişim Bilgisi Kullanıcı adı, e-posta adresi
İşlem Güvenliği IP adresi, ID bilgisi, log işlemi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, işlem tarihi ve saati
Diğer Bilgiler Profil fotoğrafı, doğum tarihi, cinsiyet, ikamet edilen ülke ve şehir, internet sitesi adresi, sosyal medya hesapları kullanıcı adları (Bu bilgiler, Üyeler’in Fethiyedays ile paylaşmayı tercih ettiği bilgilerdir. Bu bilgiler yalnızca Üye tarafından paylaşılması halinde işlenir.)
Ziyaretçi Kimlik Bilgisi Cinsiyet, yaş grubu
Lokasyon Bilgisi Ziyaretçi’nin Platform’a eriştiği lokasyonun bilgisi
Pazarlama Site gezinme bilgileri, geçmiş kullanım bilgileri, alışveriş/kampanyaya verilen tepki bilgileri, hobiler, alışveriş tercihleri, çerez sahibi üçüncü partinin Fethiyedays üzerinden topladığı diğer çerez kayıtları
 1. Hukuki Sebepler

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, İlgili Kişi’nin bu verileri Fethiyedays’e açıklamasına konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; Kanun’un 4. maddesinde yer alan ve bu Metin’de de tekrarlanan şartlara ve ilkelere uygun olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahlinde işlenebilecektir. Her bir veri kategorisi bakımından söz konusu olan hukuki sebeplere, aşağıda açıkça yer verilmiştir:

Üye Kimlik Bilgisi
İletişim Bilgisi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
İşlem Güvenliği
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Fethiyedays’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Diğer Bilgiler
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmesi.
Ziyaretçi Kimlik Bilgisi
Lokasyon Bilgisi
Pazarlama
 • İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Fethiyedays’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Bu Metin kapsamında İlgili Kişiler’in 2’nci maddede yer alan kişisel verileri, bu Metin’de belirtilen genel şartlara uygun şekilde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

Üye Kimlik Bilgisi
İletişim Bilgisi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik anketlerin oluşturulması
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep ve şikayetlerin yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
İşlem Güvenliği
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Görsel ve
İşitsel Kayıtlar
 • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Diğer Bilgiler
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik anketlerin oluşturulması
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep ve şikayetlerin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Ziyaretçi Kimlik Bilgisi
Lokasyon Bilgisi
Pazarlama
 • Firma ürün/hizmete bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 1. Kişisel Verilerin Aktarımı

Fethiyedays, İlgili Kişi’ye ait elde ettiği kişisel verileri Fethiyedays’in Platform üzerinden sunduğu Hizmetler’i ifa etmek amacıyla ve Metin’de beyan ettiği yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla yurtiçindeki veya yurt dışındaki sunucularına yahut tedarikçilerine aktarabilir. Bunun yanında Fethiyedays, İlgili Kişi’den elde ettiği doğrudan kendisi tarafından İlgili Kişi’nin belirlenmesine imkân sağlamayan (başta pazarlama verileri olmak üzere) verileri iş ortaklarına ve tedarikçilerine de aktarabilir. Fethiyedays ayrıca İlgili Kişiler’e ilişkin kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla ve üçüncü kişilere aktarabilir:

İlgili Kişi Aktarım Amacı ve Aktarılan Grup
Üye
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla kimlik, iletişim ve işlem güvenliği bilgilerinin paylaşılması;
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla depolama hizmeti alınan tedarikçiler ile bilgilerin paylaşılması;
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amacıyla iş süreçlerinde hizmetlerinden yararlanılan tedarikçiler ile paylaşılması;
Ziyaretçi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla depolama hizmeti alınan tedarikçiler ile bilgilerin paylaşılması;
 • Site kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması amacıyla tedarikçilerle paylaşılması.
 1. Verilerin Saklanma Süresi

Fethiyedays işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak muhafaza eder. Fethiyedays’in benimsediği saklama süreleri aşağıdaki gibidir:

İlgili Kişi Veri Kategorisi Saklama Süresi Hukuki Dayanağı
Üye Kimlik Bilgisi Görsel ve İşitsel Kayıtlar İletişim Bilgisi Üye’nin Platform’a üye olduğu süre boyunca ve üyeliğin sona ermesi ardından 10 yıl 6098 sayılı kanun
Diğer Bilgiler 2 yıl 5651 sayılı kanun
Ziyaretçi Kimlik Bilgisi
Lokasyon
Pazarlama
36 ay 6102 sayılı kanun
 1. Veri Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Fethiyedays, kişisel verilerin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere yetkisiz erişimi, verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri alır. Bu doğrultuda Fethiyedays; işlediği kişisel verilere ilişkin olarak aşağıdaki teknik ve idari tedbirleri almaktadır:

Anti-virüs uygulaması. Fethiyedays’in bilgi teknolojileri altyapısında bulunan tüm bilgisayar ve sunucularda periyodik olarak güncellenen anti-virüs uygulaması yüklüdür.

Firewall. Fethiyedays sunucularını barındıran veri merkezi ve felaket kurtarma merkezleri periyodik olarak güncellenen yazılım yüklü firewalllarca korunmakta olup; ilgili yeni nesil firewalllar tüm personellerin internet bağlantılarını kontrol etmekte ve bu kontrol sırasında virüs ve benzeri tehditlere karşı koruma sağlamaktadır.

VPN. Tedarikçiler; Fethiyedays sunucu ya da sistemlerine Firewalllar üzerinde tanımlı bulunan SSL-VPN aracılığı ile erişim sağlayabilmektedir. Her bir tedarikçi için ayrı SSL-VPN tanımı yapılmış olup; yapılan tanımlama ile tedarikçi sadece kullanması gereken ya da yetkilendirmesi yapılan sistemlere erişim sağlamaktadır.

Kullanıcı tanımlamaları. Fethiyedays çalışanlarının Fethiyedays sistemlerine olan yetkileri sadece iş tanımları ile gerekli olduğu ölçüde sınırlandırılmış olup; herhangi bir yetki ve görev değişikliği söz konusu olması durumunda sistemsel yetkileri de güncellenmektedir.

Bilgi güvenliği tehdit ve olay yönetimi. Fethiyedays sunucularında ve firewallarında oluşan olaylar “Bilgi Güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi” sistemine aktarılmaktadır. Bu sistem güvenlik tehdidi oluştuğunda sorumlu personelleri uyarmakta ve ivedi bir şekilde tehdide cevap verilmesi imkânı sağlamaktadır.

Sızma testi. Periyodik olarak Fethiyedays sistemindeki sunuculara sızma testi yapılmaktadır. Bu test sonucunda oluşan güvenlik açıkları kapatılarak, ilgili güvenlik açıklarının kapatıldığına dair doğrulama testi yapılmaktadır. Ayrıca Bilgi Güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi sistemi tarafından da otomatik olarak sızma testi yapılmaktadır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS). Fethiyedays bünyesinde oluşturulan BGYS toplantılarında kontrol forumda yer alan başlıklar aylık olarak bilgi teknolojileri direktörü ve finansal işler müdürü tarafından denetlenmektedir.

Eğitim. Fethiyedays çalışanlarının çeşitli bilgi güvenliği ihlallerine karşı farkındalıklarını artırmak ve bilgi ihlali olaylarında insan faktörünün etkisini en aza indirmek için çalışanlara düzenli periyotlarla eğitim verilmektedir.

Takma adlı veri. Birincil işleme amacı dışında kalan tüm ikincil veri işlemeler bakımından, Pseudonymization (takma adlı veri) yöntemini kullanır (Örnek: Ahmet Yılmaz => “A… Y…”).

Fiziksel veri güvenliği. Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.

Çerezlerin silinmesi. Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

Fethiyedays’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Platform’a veya Fethiyedays sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Fethiyedays bu durumu derhal İlgili Kişiler’e ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

 1. İlgili Kişinin Hakları

İlgili Kişinin Kanun Madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; info@fethiyedays.com üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Fethiyedays, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Fethiyedays tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

Fethiyedays, iş süreçleri kapsamında fiziki, elektronik, Platform, e-mail gibi kanallardan toplayarak işlediği kişisel verileri, Kanun Madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu Madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Fethiyedays tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Fethiyedays tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Fethiyedays tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

Metin’de Yapılacak Değişiklikler

Fethiyedays, bu Metin’de her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Metnin yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Bu Metin’deki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.